เกณฑ์ใหม่ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

เกณฑ์ใหม่ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ก่อนเปิดลงทะเบียน ส.ค. 2565

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงได้กำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสวัสดิการรัฐเพิ่มเติม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2565 ประชาชนผู้มีคุณสมบัติ-ผู้มีสิทธิ มีหลักเกณฑ์และมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

หน่วยงานรับลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

 •  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 •  ธนาคารออมสิน
 •  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 •  กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 •  สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด
 •  ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด

หลักเกณฑ์ใหม่ในการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มีดังนี้

1. สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.

3. รายได้บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

4. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

6. ต้องไม่มีบัตรเครดิต

เกณฑ์ใหม่ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

7. ไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)

 •  กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
 •  ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 •  ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่)
 •  กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 •  กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 •  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 •  บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางวา
 •  ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 •  กรณีผู้ละทะเบียนมีครอบครัวห้องชุด
 •  กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตรต่อคน
 •  กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 •  ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่)
 •  กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 •  กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
 •  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
 •  กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตารางวาต่อคน กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตารางวา
 •  ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ pixypatch.com

ufa slot

Releated